Bu ugurda 20 ýyllyk tejribe

Kompaniýanyň tertibi

“Sichuan Zili Machinery Co., Ltd.”

Kompaniýa hakda

Siçuan welaýatynda ýerleşýän “Sichuan Zili Machinery Co., Ltd” 2002-nji ýylda esaslandyryldy. Poroşokda ulanylýan ýokary hilli TGF seriýaly aýlaw howa klapanlaryny we TXF 2 taraplaýyn üýtgeýän klapanlary taslamak, öndürmek we paýlamak bilen meşgullanýan hünärmen öndüriji. granulalar pnewmatiki geçiriji ulgamlar.

biz hakda

CNC maşyn gurallary

biz hakda

Kebşirleýji robot

biz hakda

Awtomat poroşok sepmek ussahanasy

Biziň öz gözleg toparymyz bar.Ençeme ýyllap öz gözlegimize we ösüşimize esaslanyp, içerde we daşary ýurtlarda bu ugurda gowy tehnologiýalary özleşdirdik.Indi önümlerimiziň hili ep-esli gowulaşdy.Esasanam daşarky rulmanly aýlawly howa klapan we 3-nji nesil üýtgeýän klapanlar Kanal tozy, blokirlemek we ýapyşmak hadysasyny doly gutardyk.Önümiň hili bolsa täze belentlige çykdy

Önümlerimiz

Indi önümlerimiz däne, azyk, haýwan iýmiti, derman we himiýa pudaklarynda pnewmatik geçiriji ulgamlarda giňden ulanylýar.

Önümlerimiziň ykjam gurluşy pes şowsuzlygy we ýönekeý işleýşi sebäpli dünýädäki müşderilerden gowy seslenme aldyk.

Häzirki wagtda, bar bolan önümlere bil baglap, müşderilere dürli iýmit, poroşok, bölejik bermek üçin TGF seriýaly aýlaw klapanlaryny we TXF iki taraplaýyn üýtgeýän klapanlary ösdürmegi we öndürmegi dowam etdirmek esasynda täze bäş ýyllyk meýilnamamyzy taýýarladyk. müşderiler üçin materiýa we sement pnewmatik geçiriji in engineeringenerçilik çözgütleri.

Topar hakda

biz hakda

Toparymyz hakda, 20 ýyl töweregi wagt bäri aýlawly howa gatnawynda we 2 ugurly üýtgeýän klapan pudagynda bolanymyzdan bäri.Kompaniýamyzyň ösen tehnologiýa ösüş ulgamy we topary bar.Häzirki wagtda aýlanýan howa gämi klapan önümleri sekizinji nesil seriýasyna täzelendi.Önüm ýokary takyklygy we has gowy ýel ýapmak täsiri bar we birnäçe ýyl bäri müşderiler tarapyndan öwülýär.
Mundan başga-da, has köp müşderi bilen hyzmatdaşlygymyz sebäpli, satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmat toparymyz soňky ýyllarda has kämilleşdi.Müşderileriň islegleri bar bolsa, müşderileriň isleglerine görä laýyk önümleri saýlap bileris.

Müşderiler umumy kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolanda, satuwdan soňky hyzmat toparymyz mümkin boldugyça gysga wagtda onlaýn ýolbelet hyzmatlaryny berer we satuwdan soňky hyzmat gullugynyň işgärlerini bu meseläni çözer.

Hyzmatdaşymyz